Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri

TPM - Turvaa perinteet ja monimuotoisuus

Kanalintukantojemme kasvun turvaksi ja alkuperäisluontomme elinolosuhteiden parantamiseksi käymme uudella viisivuotisella tehokampanjalla vieraslajeja vastaan. Avaa esite

Lähtökohtia hankkeelle

Suomalainen metsästys ja kyläkohtaiseen seuratoimintaan perustuva metsästäjäkulttuuri on maailmanlaajuisesti ainutlaajuinen. Se on vastakohta muualla maailmalla vallitsevalle vahvasti kaupalliselle toiminnalle, jossa vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävästä hoidosta ja eettisesti hyväksyttävästä hyödyntämisestä ei ole aina vakuuttavasti mukana. Omassa Suomalaisessa järjestelmässämme vastuunkanto paikallisten toimijoiden kautta on nähtävissä luontomme hyvinvointina.

Suomalaiseen metsästysperinteeseen kuuluu myös ainutlaatuinen koirakulttuuri metsästäjän ja riistanhoitajan apurina. Suomalaiseen eräperinteeseen kuuluu lintua puuhun haukkuva koira, jota ei muualla maailmassa alkuperäislajina ole käytössä

Kansalliskoiramme Suomen Pystykorva on erittäin vahvasti tulossa maailman perintökohteeksi, joten sen harjoitus ja koulutusmahdollisuuksien varmistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä erityisesti kanalintujen pesimärauhan turvaamiseksi ja petouhkien torjumiseksi ja sitä kautta kanalintukantojen säilyttämiseksi. Metsästäjäkunnan vastuu on että panostamme toimintaan joihin voimme vaikuttaa. Lukuisat muut uhkat luonnossa sääolosuhteet, myrskyt, ovat hallintamme ulottumattomissa. Metsänhoito, ilmaston muutoksen hallinta ovat laajemman sosiaalisen toiminnan kautta hitaammin vaikuttavia toimenpiteitä.

Riistanhoito on nykyisessä ajassa entistä merkittävämpi lähtökohta eettisen, kestävän käytön perusteella tapahtuvalle metsästykselle. Riistanhoidon perusasioihin kuuluvat vahvasti ruokintalaitteiden rakentaminen, riistapeltojen perustaminen, hoito, riistalaskennat ja pienpetopyynti. Merkittäviin kansallisiin kirjailijoihin kuuluva Juhani Aho kirjoitti 1900 ensimmäisen Suomenkielisen riistaoppaan jonka ensimmäisen luvun otsikkona oli: ”viha viepi viljan maasta”, jolla hän pyrki korostamaan riistan asemaa merkittävänä luonnonvarana ja sitä kautta riistanhoidon tärkeyttä.

Pienpetopyynnin osalta avainasemassa ovat vierasperäiset lajit supikoira ja minkki. Näiden molempien lisääntymisvolyymi ja sitä kautta linnustolle ja muulle Suomalaiselle alkuperäislajistolle syntyvä tuho ilman toimenpiteitä olisi katastrofaalinen. Helsingin vanhan kaupungin lahdella tutkimusta varten sirutetun minkkipariskunnan todettiin vuorokauden aikana vierailleen yli 40 linnun pesällä alueella. Piirimme runsasvesistöisellä alueella ovat sekä minkin että supikoiran elinolosuhteet erinomaiset ja siten myös lisääntyminen ilman toimenpiteitä aiheuttaa jo lyhyellä ajanjaksolla erittäin mittavat ongelmat linnuston ja muun alkuperäislajiston parissa. Lisäksi on huomioitava supikoiran merkittävä osuus myös alueen kotieläimiin tarttuvien tautien kantajana. Metsästäjien tekemän riistanhoitotyön tuloksena 1980- luvun lopulla aloitettu rabiesrokotelevitys on estänyt taudin leviämisen maahamme.

Metsästäjäkunta tekee talkootyötä aktiivisesti kaiken aikaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Metsästäjäkunnan ikärakenne kuitenkin on vakava uhka kyseiseen työhön panostettavan volyymin osalta.

Uuden nuoremman metsästäjäkunnan mukaan saamiseksi aktiivisiksi luonnonhoitajiksi tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta kansalliset perusarvomme saadaan säilytettyä kotimaisten lajien ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen metsästyskulttuurimme säilyttämiseksi.

Perinteiden paluuta edustaa nykyisin myös eri pienpedoista saatavien turkisten parempi talteenotto, joiden osalta on uusia hankkeita olemassa ja jotka osaltaan edustavat luonnon hyötykäytön eettisen tason monipuolisempaa arvostamista.

Hankkeen tavoite

  • Suomalaisen perinneluonnon eläimistön ja elinolosuhteiden turvaaminen
  • Harrastajakunnan ikääntymisen aiheuttaman työpanoksen määrän vähenemisen korvaaminen luonnon ja riistanhoidon osalta
  • Vierasperäisten lajien luonnon tasapainoa uhkaavan määrän vähentäminen
  • Suomalaisen eräperinteen jatkuvuuden turvaaminen
  • Kansalliskoiramme, Suomen pystykorvan, tulevan maailman perintökohteen, harrastus ja koulutusmahdollisuuksien säilyttäminen
  • Eräperinteen siirtäminen tuleville harrastajille ja kasvan eettisen tason säilyttäminen eräharrastuksen ja riistanhoidon osalta
  • Hanke tukee ja antaa lisäarvoa ja uutta selkeämpää näkemystä Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin, Riistakeskus Kaakkois-Suomen ja Kymenläänin kennelpiirin yhteiselle ja perinteiselle pienpetojen vuosittaiselle pyyntikampanjalle erityisesti vierasperäisten pienpetojen osalta
  • Luoda pysyväinen malli vierasperäisten pienpetokantojen säätelyyn tehokkaalla tavalla
  • Korostaa metsästysharrastuksen ja siihen liittyvän riistanhoidon merkitystä luonnon hyvinvoinnin tukena
  • vähentää vastakkainasettelua luontotoimijoiden kesken ja kehittää tosiasioihin, tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa yhteistyötä näiden välillä

 Suomen Metsästäjäliitto ry. © 2008-2019. All rights reserved.